Bostadskrisen för studenter allt mer akut!


SSCO rapporterar att studentbostadskön till ett korridorrum har femdubblats – från 3 månader till 15 månader på bara tre år. Samtidigt visar Stockholmspolisen att bedrägerierna ökar på andrahandsmarknaden – unga och studenter är mest desperata och har störst risk att råka ut för oseriösa och kriminella personer som hyr ut lägenheter som inte finns.

Miljöpartiet tar ungas och studenters bostadssituation på allvar! Vi vill att minst 20 procent av nyproduktionen ska vara små lägenheter, och har särskilda satsningar på bostäder för unga och studenter i Norra Djurgårdsstaden/Värtan, Norra Stationsområdet, Råcksta, Älvsjö och Ulvsunda.

Den moderatledda majoriteten har hittills bara markanvisat för 175 studentbostäder. Den politiska viljan att lösa de ungas bostadsproblem saknas hos moderaterna, vilket vår debatt i Svenska Dagbladet visar.
Visst är det bra med en samordnad studentbostadskö – men den ger inte fler lägenheter.
Jag vill också uppmana Joakim Larsson att göra andrahandsmarknaden trygg och rättssäker. Ge bostadsförmedlingen i uppdrag att kunna förmedla andrahandsbostäder.

Utnyttja solenergin!

Idag behandlas Miljöpartiets skrivelse om att utnyttja stadens tak för solenergi av kommunstyrelsen. Enligt branschföreningen Svensk solenergi ligger Stockholm långt efter många andra kommuner vad gäller satsning på solenergi.

Miljöpartiet menar att Stockholm har stor potential att satsa på solenergi. Vart tredje tak på stadens egna fastigheter är lämpliga för solceller. Teknikutvecklingen går fort inom detta område och det är viktigt att Stockholms stad genom sina upphandlingar är med och driver på teknikutvecklingen. Vid tillverkning i stora serier kan också investeringskostnaderna sänkas. Vi vill att Stockholm ska ta fram en plan för solenergi för både kommunala som privata fastigheter. Vi vill också att staden ska göra en inventering av taken i staden och ge information och stöd till hushåll och företag om satsning på solenergi.

Stockholm ska ta en tätposition när det gäller solenergi. Det är inte okej att Stockholm återfinns på 100:e plats av Sveriges kommuner, enligt Svensk solenergis lista.


Moderaterna har fel...

...om parkeringsavgifter i Miljöpartiets budget. 
Jag blir mycket förvånad när jag läser Ulla Hamiltons uttalande idag, hon har helt fel uppgifter. Miljöpartiet har inget förslag om höjning av parkeringsavgifter i vår budgetförslag för Stockholms stad 2010. Har moderaterna ens läst Miljöpartiets budgetförslag innan de skriver sina pressmeddelanden. Däremot vill vi omfördela inom parkeringsavgifterna så att de styr mot en bilsnål samhällsplanering. Det är ineffektivt att ha tomma parkeringsgarage och bilar stående på gatorna. 
Miljöpartiet vill använda parkeringsavgifter för att nå målen med bra luftkvalitet och mindre trängsel i Stockholm. Vi vill helt enkelt skapa bättre livskvalitet för alla stockholmare och bättre förutsättningar för Stockholms företag. Vi vill omfördela parkeringsavgifterna i budget för 2010 och på sikt tror vi att en höjning krävs för att nå målen. 
Miljöpartiet förordar bilsnål samhällsplanering. Vi vill att bilarna i staden används mer effektivt genom att fler delar bil genom bilpooler eller hyr bil. Vi vill förbättra kollektivtrafiken och bygga ut cykelbanorna.

Stockholm – en värdig miljöhuvudstad

Imorgon går starskottet för Stockholm som Europas första miljöhuvudstad. Det är fantastiskt att Stockholms gedigna och mångåriga miljöarbete har belönats på det här sättet. Det finns mycket vi som stockholmare kan vara stolta över. Vi har infört trängselavgifterna som minskat biltrafiken i Stockholm med 18%, satsat en miljard kronor på rening av förorenad mark, sjöar och vattendrag och sett till så att stockholmarna fortfarande har nära till grönområden.

Men fortfarande finns det mycket som behöver göras, inte minst för att ta vårt klimatansvar. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska och för detta krävs att biltrafiken i Stockholm minskas ytterligare. För att nå dit måste trängselavgifterna differentieras och utvecklas till att även gälla Essingeleden. Varutransporterna måste bli mer effektiva för att undvika onödiga, kostsamma och klimatpåverkande transporter. Mer transporter på stadens vattenvägar, av såväl gods som människor, skulle utveckla Stockholm på ett fantastiskt sätt. Vi behöver också bygga ut cykelbanorna.

Stockholm har goda möjligheter att öka återvinningen av sitt avfall. Detta gäller särskilt matavfallet, som idag eldas upp istället för rötas till biogas. Vi vill ta tillvara matavfallet för framställning av fordonsgas i Stockholm. 

För att få renare luft i Stockholm måste åtgärder vidtas omgående. Det handlar bland annat om att införa dubbdäcksförbud på fler gator i staden, och att utveckla miljözonen som idag gäller tung trafik. De äldsta personbilarna med de största utsläppen ska inte få köra i miljözonen i innerstaden. 

Utmärkelsen av Stockholm som miljöhuvudstad inspirerar oss i Miljöpartiet till fortsatta viktiga miljösatsningar i Stockholm.


Mindre dubbdäck och bättre luft!

Tjugo procent av Stockholms bilister ratar dubbdäck efter diskussionen om luftkvalitet och "dubbdäcksförbudet" på Hornsgatan. Bra!

Femtio procent av Stockholms bilister har dubbdäck. Dåligt! Det visar att vi behöver fler åtgärder för att förbättra Stockholms luftkvalitet.

Nu kommer Stockholmarna behöva betala böter om vi fortsatt bryter mot EU:s miljökvalitetsnormer och har smutsig luft. Onödigt!

Vi kan få ren luft i Stockholm. Oslo har minskat dubbdäcksanvändandet till tjugo procent. Det kan Stockholm också, minst!

Bygg för unga och studenter!

Idag skriver MP på SVD om vilken politik som krävs för att det ska byggas bostäder för unga och studenter i Stockholm. Vi måste skapa möjligheter för ungdomar och studenter att kunna få en chans på Stockholms bostadsmarknad. Det är politik som behövs - politik som moderaterna inte vill genomföra. Alla vill inte eller kan inte köpa en lägenhet. Stockholm behöver bygga miljövänliga små hyreslägenheter med rimliga hyror. Det är dags för handling!

Modernisera Stockholms förskoleregler!

Svenska Dagbladet tar idag upp en regel som krånglar till livet för många familjer i Stockholm – att syskon måste vara skrivna på samma adress för att få rätt till syskonförtur på dagis.

Det är omodernt av en stad som Stockholm att inte verklighetsanpassa sina regler. Idag ser många familjer ut på annat sätt än den traditionella kärnfamiljen, där mamma, pappa och barn bor på samma adress. Syskon som är skrivna hos olika föräldrar är fortfarande syskon, men Stockholms stads regler innebär att de ändå riskerar att hamna på olika dagis, vilket är krångligt för föräldrarna och tråkigt för barnen. Självklart ska staden ha förtursregler som är flexibla och anpassade till den moderna familjen.

Detsamma gäller avgiften, som idag grundar sig på inkomsten i den familj där barnet är skriven. Om barnet är skriven hos en förälder som flyttar ihop med en ny partner, som har en högre inkomst, höjs avgiften. Det logiska vore att avgiften grundade sig på båda föräldrarnas inkomst, oavsett om de bor ihop eller inte. Dessa och många andra regler och avgifter i samhället straffar indirekt föräldrar som inte bor ihop.

Dessa regler är dessutom enkla att ändra på. Andra kommuner kan så visst kan Stockholm. Tyverkar inte Folkpartiet i Stockholm vilja ändra på dessa och det är lustigt att både Moderaterna och Centerpartiet stillatigande accepterar dessa normativa regler. Jag kan inte säga att jag är förvånad att Kristdemokraterna gör det.

Varannanveckasföräldrar vittnar om att de alltid får kämpa för att få information om sitt barn i två exemplar. MP vill arbeta för att systemen i staden är moderna och flexibla, så att alla olika familjer kan ha samma livskvalitet.

Varma tankar till alla Egalia-besökare

Idag vill jag skicka många varma tankar till alla unga som mötts av beskedet att Egalia inte kommer att få finnas kvar. Egalia, RFSL:s fritidshäng med 2 500 besök årligen, är en unik mötesplats för hbt-ungdomar.  Egalia räddar liv. Den här gruppen unga behöver en plats där de kan blomma ut och kan utveckla sin identitet, då de ofta mår sämre än andra unga.

 I våras delade jag ut Grön fond, Miljöpartiets pris, till Egalia. Grön fond delas ut till organisationer som gjort en insats socialt eller ekologiskt: pengarna kommer från borgarrådslönen, jag tar ut halva lönen själv.

 Egalia kunde på så sätt överleva över sommaren och jag hoppades då att Stockholm stad med socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) i spetsen skulle inse hur viktig Egalias verksamhet är. Men tyvärr tar inte staden ansvar för detta viktiga arbete.  Var ska alla Egalias unga ta vägen nu?

 Egalia har drivits av RFSL Stockholm sedan 2007 och har finansierat som ett Allmänna arvsfonden-projekt, som avslutades september 2009. Stockholms stads socialförvaltning beslutade i juni att finansiera verksamheten det sista kvartalet 2009, men verksamheten står nu ofinansierad sedan Organisations- och föreningsutskottets fattade beslut den 17 december. 

 
 


Utveckla biogasen i Stockholm!

I dagens SVD kan man läsa om biogasbristen i Stockholm och hur Ulla Hamilton (M) miljöborggarråd skyller på AGA.

Varför tar Ulla Hamilton inte ansvar för biogasutvecklingen i Stockholm? Det krävs politisk vilja och ansvarsfulla beslut för att ge det här klimatsmarta förnybara bränslet en chans att utvecklas. Istället tvingas Stockholms miljöbilister tanka fossilgas.  

Det är ett stort resursslöseri att vi inte istället tar hand om matavfallet för att producera biogas. Idag samlas bara 5% in i Stockholm. Miljöpartiet vill att staden på allvar börjar samla in matavfall för rötning av biogas. Det är fullt möjligt att nå 70% insamling av matavfall till år 2015. Vi måste titta på hur andra kommuner har löst frågan och då är Linköping och Västerås högintressanta. Här har man skapat väl fungerande system inom kommunens egen verksamhet, med en hög insamlingsgrad av matavfall och rötning till biogas. I Västerås t ex samlar man in 70 % av allt matavfall.  

Moderaterna vill sälja ut biogasproduktionen i Stockholm. Stockholm Vatten har påbörjat försäljningen av systerbolaget, Stockholm Vatten Utveckling AB, som inom kort får det nya namnet Fordonsgas Stockholm AB. Bolaget uppgraderar stadens biogas till fordongas åt SL:s bussar samt alla andra biogasdrivna fordon i Stockholm.

Försäljningen innebär att värdefull infrastruktur i kedjan matavfall-rötning-biogas hamnar utanför kommunens inflytande. Miljöpartiet motsätter sig försäljningen av flera skäl. Stockholm måste ta ansvar och vara pådrivande för att få till stånd en stabil utveckling för denna förnybara, klimatsmarta energikälla och utöka biogasproduktionen. Att sälja ut fordonsgasbolaget ger vare sig fler aktörer på marknaden eller mer biogas. Utförsäljningen av bolaget visar att moderaternas privatiseringsiver går före allt annat, t o m att genomföra en seriös affär. Istället för att sälja ut biogasverksamheten på svajig grund och ställa sig på åskådarplats bör Stockholm aktivt arbeta för utökad biogasproduktion.  

Som affären nu ser ut så säljs fordonsgasbolaget till en köpare med oklar finansiering, som i ett senare skede ska leta efter andra partners. Affären innebär bl a att infrastruktur och mark säljs, att vinsterna av biogasen privatiseras men att framtida investeringarna för att bygga upp en struktur för att samla in och behandla matavfall ligger kvar på kommunen.


MP bästa parti för ett bättre Stockholm!

Det tycker Stockholmarna själva, iallafall 30 procent, i en undersökning som idag presenteras i DN. Hur blev Miljöpartiet detta parti - många duktiga gröna politiker i Stockholmspolitiken och en tydlig grön vision för ett modernt mänskligt och miljövänligt Stockholm.

Här kommer några av dessa gröna krafter, det finns många många fler.

Miljöjuristen Åsa Romson
Min kollega och gruppledare Emilia Hagberg
Utbildningspolitikern Per Olsson
Kvinnokämpen Zaida Catalan
Kulturpolitikern Mats Dahlberg
Riksdagspolitikerna på Stockholmsbänken Mehmet Kaplan och Per Bolund
Våra Grön Ungdpm språkrör och Stockholmsbor Maria Ferm och Jakop Dalunde

Mänskliga rättigheter måste alltid gå först!

Frågan om niqab (heltäckande slöja) som diskuterades i Kalla Fakta idag är inte en enkel fråga med svart-vita lösningar. Många tror också felaktigt att kvinnor med niqab inte vill visa ansiktet för barnen. Vilket är helt fel. Jag förstår att frågan om niqab väcker känslor och även rädsla.

Vi politiker måste våga ta obekväma beslut och ta ställning även för sådant vi kanske har svårt för. Lotta Edholm (FP) väljer en bekväm väg – förbjud det vi är oroliga för.

Parallellen till Schweiz grundlagsvidriga beslut att förbjuda minareter är inte svår att dra. Konsekvensen av förbud blir i båda fallen att människor förvägras sina mänskliga rättigheter; religionsfrihet i Schweiz, rätt till utbildning och arbete i Stockholm.

Sveriges modell för kvinnors självbestämmande har gått genom rätt till utbildning och arbete – vem är vi att förvägra det för kvinnor som väljer att bära niqab. Det är förkastligt att säga sig försvara jämställdheten genom att förvägra kvinnor utbildning och jobb. De flesta kvinnor som bär niqab är villiga att kompromissa genom dialog och diskussioner, och många jobb går alldeles utmärkt att utföra med niqab. Mänskliga rättigheter måste alltid gå först i politiska beslut. Jag väljer dialog och demokrati och inte förbud och konfrontation.

Vem dansar MP bäst med?

Jag är väldigt glad och stolt över att det går bra för MP. Framförallt är det kul att vi ökar i antal medlemmar, att våra siffror i opinionsundersökningarna ökar och att klimat och miljö, allas lika rättigheter och barn är en större del av den politiska debatten. Vid sidan av detta, vad som också är inspirerande, är att vi märker av ett större intresse för MP från media och politiska tyckare.

Den senaste tiden har det i media diskuterats huruvida vi dansar bäst med betongsossar eller batongliberaler, var vår ideologi kommer från och hur vi skulle agera i en vågmästarroll efter valet. En del av diskussionen är huruvida MP är socialliberaler eller inte, eller om det istället är FP som är mest socialliberala. Det finns liberala och miljötänkande individer inom FP men de sätter inte folkpartipolitiken i dagsläget.

FP:s politik idag i Stockholm kan inte kallas liberal, och då än mindre socialliberal. Låt oss ta skolan, deras paradområde, som exempel. Insikten att barn och unga lär på olika sätt och att en mångfald inom skolan är bra och vi har gjort gemensamma
utspel. Men bortom det är skillnaderna stora.

I Magasinet Neo beskrivs det så här "vad borgerliga politiker i dag talar om, där betoningen i skolpolitiken tydligt flyttas i rikning mot "ordning och reda" och tidiga betyg åt alla". Lägg där till deras hållning i frågan om övervakningskameror i skolan, förbud (mot niqab) och exkludering framför dialog, tillsammans med årliga tuffa besparingar. Mest besviken är jag att FP sätter skattesänkningar före de behov som elever med särskilda behov har. FP:s Stockholm har blivit kallt och i skolorna är det hårt, snålt och svårt. Miljöpartiet driver en tydlig opposition mot dessa delar av FP:s skolpolitik.


MP starkt framåt i Stockholm!

Idag presenterades SKOP för Stockholm stad. MP är tredje största parti. Till riksdagen får vi 16,4 procent och till Stadshuset 14 procent. Dessa siffror bekräftar den trend som vi har känt av länge. Intresset för grön politik är stort bland Stockholmare och vi får hela tiden nya medlemmar.

De gröna har både konkret politik och en vision om ett klimatsmart och socialliberalt Stockholm. Hoppa på båten du med och delta i MP:s arbete för ett modernare,  mänskligare och miljövänligare Stockholm. Läs mer
här!

Utvisa inte palestinier till Gaza!

Idag skriver jag i Aftonbladet om situationen i Gaza och den svenska asylpolitiken. Palestinska asylsökande i Sverige hotas av utvisning till Gaza, trots att området är osäkert och situationen för de boende är svår. Dessa utvisningar ska ske trots att EU och ordförandelandet Sverige i förra veckan uttalade sin oro och sa att situationen i Gaza ”inte har förbättrats sedan den israeliska markoffensiven i januari 2009”.

Andra som bloggar i ämnet
Emma Grön
Palestinagrupperna

Det är dags att sluta med kol i Stockholm!

Vet du att mitt i Stockholm så använder ett av Stockholmarna delägt bolag, Fortum,  kol för att producera fjärrvärme. Det är landets sjätte största utsläppskälla av koldioxid.

Idag i
SVD skriver MP om detta klimatsvek.

Moderaternas kulisspolitik

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga men också en möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.
Idag är klimatfrågan modern och för Stockholmarna är den viktig. De flesta vill ta ansvar och bidra men man ställer också krav på oss politiker att vi vågar ta de nödvändiga politiska besluten.

Det var inte länge sedan som Moderaterna ifrågasatte växthuseffekten här i Stadshuset. Musse Pigg på julafton påminner mig om moderaternas klimatpolitik:

Musse, Kalle och Långben åker husvagn. På morgonen ser vi en vacker naturvy utanför husvagnen. Det är en kuliss som fälls in i husvagnen. Bakom kulissen ser vi skräp, utsläpp och förstörd natur! 

Sten Nordin, Ulla Hamilton och Kristina Alvendal åker runt i Stockholm och visar upp en kuliss av moderaternas klimatpolitik.

(M) vill slänga pengar på klimatboven Förbifart Stockholm.
(M) har inte finansierat kollektivtrafiken men i princip alla vägar.
(M) vill inte utfasa kol och olja från Värtan och Stockholms alla fastigheter
(M) avvecklar EnergiCentrum
(M) ställer inga krav i markanvisningar på energieffektivitet och kemikalier vid bostadsbyggande
(M) samlar bara in 5,5 procent av matavfallet, nationella målet är 35%

Det här är inte alla exempel.
Listan på moderaternas kulisspolitik är väldigt lång.


En grön vision om Stockholm!

 

Vår stad - Stockholm - har alla möjligheter att vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad!

 

Miljöpartiet de Gröna har visionerna, viljan och politiken för att förverkliga den hållbara staden. Jag vill för er presentera den gröna visionen.

 

I Stockholm 2015 är det lätt att vara klimatsmart.

Stockholm är en attraktiv och barnvänlig stad med bra livskvalitet och bra företagsklimat.

Alla invånare känner ett tydligt ägandeskap över sina rättigheter.

 

I Stockholm 2015 är Alva 6.

Hon gillar att cykla till Årstafältet och leka. På helgen följer morfar med.

Alvas mamma fick chansen att ombilda sig till energi- och miljötekniker och bygger spännande solceller på Stockholms tak.

Hon är engagerad som förälder i Alvas Montessoriskola som bara serverar ekologisk och hemlagad mat precis som på morfars kollektiva äldreboende.

Bilen sålde familjen efter att båtarna på stadens vattenvägar började binda ihop kollektivtrafiken.

 

I Stockholm 2015 är Omar 16.

Han blev Stockholmare för 5 år sedan.

Han läser vissa kärnämnen på arabiska och är bland de bästa i klassen på matte. Favoritämnet är ändå svenska.

Varje termin sätter fritidsgården upp en ny teaterföreställning. Omar hoppas att nästa pjäs ska utspela sig i faraoernas tid, och att han får en huvudroll.

Framtiden ser ljus ut. Inte minst sedan Omars pappa fick arbete som lärare – han undervisar i Svenska för Invandrare från arabiska.

 

I Stockholm 2015 är Kim 20 år.

Kim flyttade hit från Hamburg för ett år sedan.

Kim älskar pulsen, nytänkandet, utelivet och kulturen i det nya bostadsområdet på Bromma – som förr var en flygplats och som har många av stadens nya ungdoms- och studentbostäder.

Kims rullstol är inte ett handikapp, bara ett verktyg för rörlighet i det tillgängliga Stockholm.

Lägenheten är både yt-, energi- och kostnadseffektiv.

 

Den gröna visionen kan bli verklighet för Alva, Omar och Kim med grön politik och vi har lagt hörnstenarna för en rödgrön politik för framtiden som är en bra grund.

 

Stockholm blir världens klimathuvudstad och uppnår ett klimatmål på 2 ton per invånare 2015.

De fossila bränslena i all uppvärmning fasas ut och Stockholm utnyttjar potentialen i ny förnybar energi såsom biogas och solenergi.

Vi minskar biltrafiken och förbättrar kollektivtrafiken med fler bussar och spår, fler och bättre cykelbanor och en attraktiv båttrafik.

Satsningar på energieffektivisering ger både nya jobb, minskade utsläpp och sparade pengar.

Staden utvecklar sina grönområden och får 6 nya naturreservat.

 

Stockholm blir en mänsklig stad genom satsningar på en bra skola och barnomsorg. Barngrupperna minskar. Lärartätheten ökar och pedagogerna har möjlighet att arbeta med utbildning för elevhälsan har förbättrats och mobbning minskat.

Staden tar krafttag för jämställdhet och lika rättigheter och får EU:s pris för sitt arbete mot diskriminering.

15 000 bostäder byggs nästa mandatperiod. Var femte lägenhet går till ungdomar och studenter och City avkontoriseras. Stockholms miljöprofilområden är bilfria och har aktivhus som producerar egen energi. Miljonprogrammen renoveras och Stockholm satsar på säkra skolvägar.

 

Investeringar i en grön omställning, barn och lika rättigheter stärker Stockholm långsiktigt och skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som arbetslösheten dämpas och nya jobb skapas.

 

För Alva, Omar och Kim och framtidens Stockholmare – satsa på grön politik!


Äntligen spårväg i City!

Jan Valeskog (S) kritiserar i DN och i SVD samt i Stadshusets debatt förra veckan den påbörjade innerstadsspårvägen. (MP) ser spårvägen som en påbörjan på en sammanhängande spårvägsnät i hela innerstaden. Många städer satsar på spårväg.

(MP) är glada att (M) har bytt fot i frågan om spårväg. Det var inte länge sedan som man kunde höra ett moderat trafikborgarråd använda samma argument som idag Jan Valeskog (S) använder mot innerstadsspårvägen.

Det går inte att gömma sig bakom argumentet att det finns fler viktiga spårprojekt som borde gå före. Stockholm behöver satsa på kollektivtrafik i mycket större skala än vad både (S) och (M) är beredda att göra - då båda låter våra gemensamma resurser ätas upp av ett omodernt motorvägsprojekt.

Modern och fungerande Stockholmstrafik!

Den trafikpolitiska diskussionen är central i Stockholmsregionen. Miljöministern har lanserat begreppet ”miljöbilism” för sin trafikpolitiska linje: Föreställningen att man kan bygga motorvägar och öka den totala bilismen i regionen utan att detta får konsekvenser för miljö och trängsel. Miljö- och trafikborgarrådet i Stockholm hävdar att det är Förbifart Stockholm som ska minska trängseln på våra vägar i staden. Det strider helt mot trafikplanerarnas bedömning av konsekvenserna av att motorvägen.


Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, trafikutskottets Karin Svensson-Smith, jag och min kollega Raymond Wigg i landstinget har idag
presenterat en rapport med en grundlig genomgång av vad som måste göras för att skapa en trivsam, attraktiv och modern region med ett fungerande och miljövänligt trafiksystem.


Jag kommer framöver redovisa Miljöpartiets program för en modern och fungerande trafik i Stockholmsregionen på bloggen!


Modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm!

Idag har vi presenterat en grön budget och en rödgrön överenskommelse om vissa hörnstenar i budgeten.

Stockholm har alla förutsättningar att bli en klimatsmart stad. Miljöpartiet satsar på energieffektivisering, förnybar energi och bilsnål samhällsplanering. Vi avsätter 100 miljoner kronor årligen för att förbättra framkomligheten för cyklister och 25 miljoner kronor årligen för säkrare skolvägar.

Miljöpartiet föreslår en unik satsning undervisning i kärnämnena på modersmål. Alla elever ska ha lika rätt att ta till sig kunskap. Vi satsar på elevhälsa och demokratiarbete i skolan.

Miljöpartiet vill bygga 15 000 nya bostäder nästa mandatperiod. Vi har ett offensivt paket för att kunna bygga för ett ungt Stockholm. Var femte bostad ska byggas för unga och studenter och vi föreslår sänkt p-norm och sänkt tomträttsavgäld för att bostäderna ska bli billiga.

Vi är stolta över den rödgröna överenskommelsen, som innebär ett offensivt miljö- och klimatarbete, satsningar på barn och unga samt en satsning på lika rättigheter och jämställdhet.

Rödgröna i Stockholm  Fotograf: Peter Lydén

Läs mer i media
DN
SR

Tidigare inlägg Nyare inlägg